Inloggen leerkracht

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad - (G)MR

Wat doet de MR? 

De medezeggenschapsraad is een raad van leerkrachten (personeelsgeleding) en ouders (oudergeleding) die meedenkt, meepraat en adviseert over schoolbeleid. Over alle aangelegenheden die de school betreffen mag gesproken worden. Te denken valt aan: 

  • het jaarplan
  • de vakantieregeling
  • het formatieplan
  • de schoolgids
  • de vrijwillige ouderbijdrage

 

Samenstelling 

Rehoboth
Oudergeleding: Sanne Bikker en Mariska Schutte 
Personeelsgeleding: Arie Visser en Adriano Vel Tromp

Eben-Haëzer Groot-Ammers
Oudergeleding: Linda Kostelijk en Erik de Vries 
Personeelsgeleding: Tina Mourik en Rianne den Hertog

Eben Haëzer Nieuwpoort
Oudergeleding: Jorien de Zeeuw en Paulien van Pelt
Personeelsgeleding: Ester Uittenbogaard en Heleen de Jong

 

GMR

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen vormen samen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR wordt beleid op hoofdlijnen besproken, beslissingen die meerdere scholen raken en de verdeling van de financiële middelen.

Zichtbaarheid
De GMR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. We behartigen de belangen van personeel, kinderen en ouders en vergaderen zo’n 6 á 7 keer per jaar. Tussendoor is er contact met achterban en het toezichthoudend bestuur, zodat we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen besluit kunnen nemen. Let wel: de GMR behandelt geen individuele zaken, maar bekijkt het altijd op schoolniveau. 

We stellen input van de ouders en personeelsleden die we vertegenwoordigen zeer op prijs. Heeft u een bespreekpunt, een idee of een vraag? Spreek ons aan of mail naar GMR@cbsmolenwaard.nl


Kalender