Lidmaatschap en verschillende commissies binnen onze vereniging

LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap scholenvereniging CBS Molenwaard
Onze scholen zijn als het ware kleine leefgemeenschappen, waarin we kinderen leren hoe ze zich in de wereld staande kunnen houden en ontwikkelen. Ouders betrekken wij graag bij de ontwikkeling van de kinderen en de scholen. Om het christelijk onderwijs te versterken en ondersteunen èn om christelijk onderwijs te waarborgen in de toekomst, waarderen wij het als u lid wordt van onze scholenvereniging. Leden worden jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering en op deze vergadering hebben alle leden stemrecht op te nemen besluiten.

We hopen dat u als ouder lid wordt van Scholenvereniging CBS Molenwaard. De kosten zijn slechts € 6,- per jaar. Doen! U helpt er de vereniging mee, het christelijk onderwijs, de school en daarmee ook uw kind!

Lid worden
Lid worden?  Dat kan via dit formulier. U kunt het formulier inleveren bij de directeur van de school.

COMMISSIES
Omdat wij het belangrijk vinden dat wij de mening, visie en kennis van ouders kunnen inzetten binnen onze scholen, kennen wij de volgende geledingen binnen onze vereniging waarin ouders vanuit de vereniging deelnemen:

- Het toezichthoudend bestuur: een samenstelling van leden van de vereniging, zoveel mogelijk uit de verschillende achterbannen van de drie scholen. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Ze dienen verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.

- Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR): uit de MR van de Rehobothschool en de beide Eben-Haëzerscholen is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad samengesteld. Deze behartigt de belangen daar waar ze de drie scholen aangaat.

- Oudercommissie/Ouderraad: deze verleent in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tevens beschikt de oudercommissie over een huishoudelijk reglement.

- Ouderpanel: dit panel gaat vier keer per jaar in gesprek met de directeur van de school om zaken te bespreken die spelen op en rond de school. De ouders in dit panel kunnen advies uitbrengen over de te bespreken zaken. Het is fijn dat ouders op deze manier mee kunnen denken over lopende zaken.

- Identiteitscommissie: deze commissie bestaat onder andere uit ouders van leerlingen van de scholen en buigt zich over vraagstukken die te maken hebben met onze christelijke identiteit.

Over bovengenoemde geledingen komt u meer te weten als u verder leest op de website.