IDENTITEITSMIDDAG maandag 26 februari 2024
Onze identiteit - ons geloof in God de Schepper, Jezus onze Redder en de Heilige Geest als onze Trooster - willen we ook steeds weer toerusten, laten groeien, delen en vormen. Een onderdeel daarvan is de identiteitsmiddag die eens per drie jaar wordt gehouden. Op 26 februari 2024 vond daarom een identiteitsmiddag plaats. Hierbij vindt u informatie over de verschillende workshops waarvoor onze leerkrachten, (G)MR-leden en bestuursleden zich hebben kunnen opgeven. We hebben een inspirerende middag achter de rug!

======================================================================================

Gods Woord als richtlijn
Onze scholen met de Bijbel verzorgen al decennia lang het christelijk onderwijs in onze dorpen. Met Gods Woord (de Bijbel) als gids voor ons leven en handelen, geloven wij dat elk kind een uniek schepsel van God is met de aan hem of haar gegeven gaven en talenten.

De teams van onze scholen onderzoeken gezamenlijk en ook persoonlijk de Bijbel om te weten te komen wat God van ons vraagt en geven dat door aan onze leerlingen. Vanuit onze christelijke identiteit spreken wij het hart van onze leerlingen aan als we vertellen uit de Bijbel en zingen tot eer van God. Naast de dagopeningen, waarbij de Bijbel voor de kinderen opengaat, spelen ook de christelijke feestdagen en bid- en dankdagen een belangrijke rol.

We willen dat kinderen zich veilig voelen op onze scholen, zodat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen. Voor de manier waarop we met elkaar omgaan, is het liefdesgebod van God onze Vader "Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" richtinggevend.
In deze liefde liggen voor ons vertrouwen, gehoorzaamheid, eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid besloten. Deze waarden vormen de basis voor de gesprekken die we voeren met de leerlingen, hun ouders en externe organisaties en voor de manier waarop we verder met elkaar omgaan. Wij staan samen met de ouders voor de taak om onze kinderen tot God te brengen. We vertellen hen van de Heere Jezus, Die naar de aarde gekomen is om ons te redden. We vertellen over Hem, de enige Weg, de Waarheid en het Leven, met als doel en verlangen dat de kinderen Hem al vroeg leren kennen, dienen en liefhebben.
 
Identiteitscommissie
Sinds 2018 bestaat de identiteitscommissie. Deze commissie wordt gevormd door leerkrachten, de directeur-bestuurder en ouders van leerlingen van de scholen. De identiteitscommissie toetst de identiteit van onze scholen, bespreekt zaken die met identiteit te maken hebben en kan de directeuren adviseren in situaties die te maken hebben met onze christelijke identiteit.

Leerschool
Als school zijn we er niet alleen om leerlingen kennis bij te brengen en hun talenten optimaal te laten ontplooien, maar ook om hen te vormen tot burgers die kunnen samenleven en werken in een klimaat van verdraagzaamheid, wederzijds respect, openheid en eerlijkheid. De Bijbel is een prachtig boek vol inspiratie om vorm te geven aan die eigenschappen.

Het kind als vertrekpunt,
Gods Woord als uitgangspunt,
Hoofd, hart en handen als speerpunt.
                                   
Aandacht, respect en openheid, omgeven door
                                   
vertrouwen en veiligheid als hoogtepunt.