Onze scholen kennen de volgende geledingen binnen haar vereniging:
- Het bestuur; zij worden gekozen uit de leden van de vereniging. Dit bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Ze dienen verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging en aan de overheid.
- Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR); uit de M.R. van de Rehobothschool en de beide Eben-Haëzerscholen is ook een gemeenschappelijke medezeggenschaps raad samengesteld. Deze behartigt de belangen daar waar ze de drie scholen aangaat.
- Oudercommissie; op de jaarlijkse GMR- en ouderraadsvergadering worden de leden voor de oudercommissie gekozen. Deze oudercommissie verleent in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Tevens beschikt de oudercommissie over een huishoudelijk reglement.

Over bovenstaande geledingen komt u meer te weten als u verder leest op de site.
Daarnaast bestaan onze scholen natuurlijk uit een groot team van leerkrachten met een eigen groep.

Aanmelding tot lidmaatschap
Als bestuur stellen we het erg op prijs wanneer mensen lid willen worden van onze schoolvereniging.
Leden kunnen (bijv. via de ledenvergadering) een actieve inbreng hebben op het beleid van de school. Met elkaar kunnen wij de identiteit en de ontwikkeling van onze school vormgeven. Een schoolvereniging met veel leden is daarom van essentieel belang.
Wilt u lid worden? Dan kan dat via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier lidmaatschap vereniging