Inloggen leerkracht

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De medezeggenschapsraad denkt mee, praat mee en adviseert over
schoolbeleid. Over alle aangelegenheden die de school betreffen mag gesproken worden.

  • het jaarplan
  • de vakantieregeling
  • het formatieplan
  • de schoolgids
  • de vrijwillige ouderbijdrage

Rehoboth
Oudergeleding: Janine van Kranenburg en Elizabeth Brand
Personeelsgeleding: Arie Visser en Connie Aarten (Voorzitter)

Eben-Haëzer Groot-Ammers
Oudergeleding: Jannie van Houwelingen en Gera Berwers (Secretaris)
Personeelsgeleding: Tina Mourik en Rianne den Hertog

Eben-Haëzer Nieuwpoort
Oudergeleding: Kim den Boer en Paulien van Pelt
Personeelsgeleding: Ester Uittenbogaard en Heleen de Jong

GMR

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen vormen samen de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR wordt beleid op hoofdlijnen
besproken, beslissingen die meerdere scholen raken en de verdeling van de financiële
middelen.

Zichtbaarheid
De GMR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. We behartigen de belangen van personeel, kinderen en ouders en vergaderen zo’n 6 á 7 keer per jaar. Tussendoor is er contact met achterban en bestuur zodat we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen besluit kunnen nemen. Let wel: de GMR behandelt geen individuele zaken, maar bekijkt het altijd op schoolniveau. 

We stellen input van de ouders en personeelsleden die we vertegenwoordigen zeer
op prijs. Heeft u een bespreekpunt, een idee of een vraag? Spreek ons aan of mail
naar GMR@cbsmolenwaard.nl