Onze scholen gaan uit van verenigingen 'Een School met de Bijbel.'
In de statuten is de grondslag als volgt vastgesteld: 'De Bijbel als Gods Woord volgens de belijdenis van de gereformeerde kerken, uitgedrukt in de drie formulieren van Enigheid.'
Dat betekent dat we de Bijbel lezen om te weten te komen wat God ons leert en dat geleerde willen we gebruiken bij ons werken met de kinderen.
Dit maakt ons tot bijzondere scholen. Voor ons gehele onderwijs, in leerstof en omgang met elkaar, wil het Evangelie norm en richtsnoer zijn.

Daar komen dan ook onze volgende doelstellingen uit voort:
- De mens, het kind is geschapen naar Gods beeld. We vertellen de kinderen van de liefde van God voor zijn schepping. En wij hebben de opdracht te leven en te werken in dienst van God en uiten dit in respect voor de naaste en de schepping.
- Als schepsel Gods heeft ieder kind unieke talenten, gaven en karaktereigenschappen meegekregen. Hierdoor zijn alle kinderen wel gelijkwaardig, maar niet gelijk.
- De Christelijke school heeft de Bijbelse opdracht, te werken aan de optimale ontplooiing van de talenten van de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Daarom moet het onderwijs afgestemd worden op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling, als individu en als deel van de groep. Deze ontwikkelingsgang dient regelmatig gecontroleerd en geobserveerd te worden.
- De school moet een veilige haven zijn voor een kind. Daarom zijn wij er niet alleen om kennis aan te brengen, maar ook om kinderen te vormen tot burgers die verantwoordelijkheid leren en dienstbaarheid tonen aan de naaste. Ze moeten leren samenwerken en samen leven in een klimaat van verdraagzaamheid, wederzijds respect, openheid en eerlijkheid.