Inloggen leerkracht

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Graag willen we u meer meenemen in het reilen en zeilen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Eerst stellen we ons aan u voor.
Van links naar rechts:
Onder: Kim den Boer (Oudergeleding Eben-Haëzer Nieuwpoort), Janine van Kranenburg (oudergeleding Rehoboth), Rianne van der Rest (oudergeleding Eben-Haëzer Nieuwpoort)
Midden: Connie Aarten (personeelsgeleding Rehoboth en voorzitter GMR), Annemarie van Veelen (personeelsgeleding Eben-Haëzer Groot-Ammers)
Boven: Annelies van der Heiden (personeelsgeleding Eben-Haëzer Nieuwpoort), Jannie van Houwelingen (oudergeleding Eben-Haëzer Groot-Ammers en secretaris GMR), Yvonne Nederveen (personeelsgeleding Eben-Haëzer Nieuwpoort)

Zichtbaarheid
De GMR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. We behartigen de belangen van personeel, kinderen en ouders en vergaderen zo’n 6 á 7 keer per jaar. Tussendoor is er contact met achterban en bestuur zodat we over de diverse beleidsstukken een weloverwogen besluit kunnen nemen. Let wel: de GMR behandelt geen individuele zaken, maar bekijkt het altijd op schoolniveau. 
Onderwerpen waarmee de GMR zich bezighoudt zijn o.a.: 

•Financiën, bijv. ouderbijdrage

•Personeelsbeleid

•Onderwijsinhoudelijke thema’s, nieuwe lesmethodes, CITO

•Pedagogische thema’s, pesten, tussenschoolse opvang

•Veiligheid op en rond school

•Schoolspecifieke zaken en organisatie

•Schoolgids

•Organiseren jaarlijkse ouderavond

•Beleidsstukken op schoolniveau bijv. formatieplan

•Beleidsstukken op bestuursniveau bijv. vakantierooster

U kunt met GMR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt. De GMR kan aangekaarte zaken zelf ter hand nemen of doorverwijzen naar anderen, als dat nodig is. Bij dringende zaken mag u ook persoonlijk contact opnemen met een van de leden.
Heeft u een vraag? Een opmerking? Wilt u iets besproken hebben tijdens de MR vergadering? Heeft u bepaalde verwachtingen van de GMR? Wij nemen dit graag mee in de eerstvolgende vergadering.

Wat is er besproken de afgelopen periode
We zijn door het bestuur meegenomen in het traject naar een nieuwe managementstructuur en hebben hier onze instemming op gegeven. Daarnaast hebben we als oudergeleding samen met het bestuur en personeelsleden deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken met de nieuwe teamleiders. We hebben het jaarverslag van de vertrouwenspersonen ontvangen en besproken.